Skip to content

Yhdistyksen säännöt

Säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Seinäjoen Reserviläiset ry. ja sen kotipaikka on Seinäjoen kaupunki.

Yhdistyksen toiminta-alueena on Seinäjoen alue.

Yhdistys kuuluu jäsenenä Reserviläisliittoon RN:68126 (jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi) ja Etelä-Pohjanmaan Reserviläiset ry:hyn (jota näissä sään­nöissä kutsutaan piiriksi).

Tarkoitus ja toiminta

2 §

Yhdistyksen tehtävänä on:

 • toimia jäsentensä yhdyssiteenä valtakunnan turvalli­suutta edistävää toimintaa tukien.
 • kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten parantumiseen yhdistyksen toiminta-alueella.
 • ylläpitää ja kehittää paikallista vapaaehtoista maanpuolustuskoulutus­toimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • ohjaa ja tukee jäsentensä toimintaa reserviläisi­nä sekä tiedottaa mahdollisuuksista toimia vapaaehtoisen maanpuolustustyön hyväksi.
 • järjestää kokouksia, opiskelu-, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia, urheiluam­muntaa, erilaista kuntoilu-, kilpailu- ja retkeilytoimintaa sekä maanpuolustuskoulutusta ja muuta maanpuolustusedellytyksiä vahvistavaa toimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys harjoittaa julkaisutoimintaa sekä sellaista taloudellista toimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena

3 §

Yhdistys on oikeutettu ottamaan vastaan jälkisäädöksiä ja lahjoituksia, sekä omistamaan kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

Jäsenyyttä koskevat määräykset

4 §

Yhdistyksen varsinaiseksi voi päästä täysi-ikäinen, hyvämaineinen Suomen kansalainen, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy.

Yhdistykseen voi päästä kannatusjäsenenä myös henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, jonka hallitus sellaiseksi hyväksyy. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Jäsen on vapaa yhdistyksen jäsenyydestä sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana hän on hallitukselle tai sen puheenjohtajalle kirjallisesti tai kokouksessa yhdistyksen pöytäkirjaan merkittäväksi ilmoittanut eroamisestaan.

5 §

Jäsenet suorittavat yhdistykselle kultakin toimintavuodelta jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen syyskokous vahvistaa.

6 §

Yhdistyksen tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistäneen henkilön voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua vain yhdistyksen puheenjohtajana aiemmin toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajana voi olla vain yksi henkilö kerrallaan.

Kunniajäsenten määrä ei saa kerrallaan olla kuin korkeintaan puolet (1/2) hallituksen vahvuudesta.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita yhdistykselle jäsenmaksua

7 §

Jäsenen, joka on laiminlyönyt velvollisuutensa yhdistystä kohtaan tai, jonka katsotaan toimineen yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan tai, joka on toiminut kunnian vastaisesti, voi hallitus päätöksellään yhdistyslain mukaisesti erottaa yhdistyksestä.

Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos tämä on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta toimikauden loppuun mennessä.

 

8 §

Hallitus toimii yhdistyksen lakimääräisenä edustajana. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään neljä ja enintään neljätoista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan syyskokouksessa, puheenjohtaja kahdeksi toimintavuodeksi ja jäsenet kahdeksi toimintavuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain puolet tai lähinnä puolet on erovuorossa, ensimmäisellä kerralla arvan mukaan ja sen jälkeen vuorottain. Erovuorossa oleva voidaan valita uudestaan. Hallituksen jäsenen tulee valittaessa olla täysi-ikäinen yhdistyksen varsinainen jäsen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä tarvittavat toimihenkilöt.

9 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta. Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä on läsnä.

Kokouksesta on ilmoitettava hallituksen jäsenille vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta.

Hallituksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

 

10 §

Hallituksen on lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita. Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Hallitus edustaa yhdistystä

Kokoukset

11 §

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous, joiden ajan ja paikan määrää yhdistyksen hallitus. Kevätkokous on pidettävä viimeistään huhtikuun ja syyskokous viimeistään marraskuun loppuun mennessä.

12 §

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus siihen katsoo olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii.

 

13 §

Kokouskutsu ja muut tiedonannot toimitetaan jäsenille joko jaettavassa tiedotuslehdessä, kirjeitse, sähköpostilla yhdistykselle ilmoittamaansa osoitteeseen tai ilmoittamalla paikallisessa sanomalehdessä taikka yhdistyksen nettisivuilla. Kevät- ja syyskokouksesta on ilmoitettava vähintään neljätoista (14) vuorokautta ja muista kokouksista vähintään viisi (5) vuorokautta ennen kokousta.

14 §

Yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, jollei näissä säännöissä toisin mainita. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Milloin joku jäsenistä sitä vaatii toimitetaan äänestys suljetuin lipuin, jolloin äänten mennessä tasan, ratkaisee arpa. Jäsenellä, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuvelvollisuuttaan ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

15 §

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä muut tarvittavat toimihenkilöt, kuten pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 4. Käsitellään yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset.
 5. Esitetään toiminnantarkastajan lausunto, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään hallitukselle myönnettävästä vastuuvapaudesta.
 6. Käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat asiat.

16 §

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä muut tarvittavat toimihenkilöt, kuten pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 4. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma
 5. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden jäsenmaksun suuruus
 6. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden talousarvio
 7. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja tälle varahenkilö
 8. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä sääntöjen 8 §:n määräämissä rajoissa
 9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota nimitetään myös yhdistyksen puheenjohtajaksi
 10. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuorossa olevien tilalle
 11. Päätetään piirin sääntöjen edellyttämien edustajien valitsemisesta piirin kokouksiin
 12. Päätetään liiton sääntöjen edellyttämien edustajien valitsemisesta liiton kokouksiin
 13. Käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat asiat.

Toiminta- ja tilivuosi sekä tilintarkastus

17 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen tilit ja muut hallintoa koskevat asiat on vähintään kuukautta ennen kevätkokousta toimitettava toiminnantarkastajalle, jonka tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään kahta viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta.

Tarkastusta varten on varattava vähintään seitsemän (7) vuorokautta

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

18 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja jompikumpi varapuheenjohtajista, heistä kaksi yhdessä tai joku heistä yhdessä jonkun johtokunnan määräämän toimihenkilön kanssa.

Sääntöjen muuttaminen

19 §

Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Sääntömuutoksesta on ilmoitettava kokouskutsussa.

Sääntömuutokselle on saatava liiton hallituksen hyväksyntä.

Yhdistyksen purkaminen

20 §

Päätöksiin, jotka tarkoittavat yhdistyksen purkamista, vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä ja päätös on vahvistettava seuraavassa aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa samanlaisella (3/4) ääntenenemmistöllä.

21 §

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan jäljelle jääneet varat yhdistyksen kokouksen päättämään, maanpuolustusta edistävään tarkoitukseen tai Aliupseerien Huoltosäätiölle.

22 §

Saavutetut jäsenoikeuden säilyvät.